Všeobecné obchodné podmienky | pozicovnahraciek.sk
Prihlásiť sa    Vytvoriť účet

Všeobecné obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky Pozicovnahraciek s.r.o

I.Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti Požičovňa Hračiek s.r.o. so sídlom Wolkrova 33, 85101 Bratislava. IČO: 53762410 DIČ:2121497015,

Požičovňa Hračiek s.r.o. je prevádzkovateľ inzertného portálu www.pozicovnahraciek.sk (ďalej len PožičovňaHračiek.sk).


Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Požičiavateľom ktorá vznikne registráciou Požičiavateľa na Webovej stránke (ďalej len “Zmluva”). Tieto VOP sa použijú aj na uzatváranie všetkých zmlúv realizovaných na diaľku.


Portál PožičovňaHračiek.sk je určený vlastníkom detských hračiek, hier, kníh a vecí (ďalej len “Vecí“) so záujmom tieto veci požičiavať a pre ľudí so záujmom si dané veci požičať. Portál umožňuje sprostredkovanie služieb v oblasti prezentácie a inzercie fyzickým a právnickým osobám v oblasti detských vecí.


Požičiavateľom portálu je fyzická alebo právnická osoba ktorá sa zaregistruje a využíva služby PožičovňaHračiek.sk


Požičiavateľ má možnosť si vybrať z platených služieb a zverejnením inzerátu ponúka odplatne alebo bezodplatne dočasne (v prípade PDF aktivít navždy) prenechať k užívaniu Vec Vypožičiavateľovi. Registrovať sa v systéme môže len osoba staršia ako 18 rokov spôsobilá k právnym úkonom alebo právnická osoba konajúca prostredníctvom svojho štatutárného orgánu, ktoré vyjadrili súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.


Vypožičiavateľ je osoba, ktorému je Požičiavateľom portálu ponúkané dočasné prenechanie Vecí k užívaniu.


Používaním inzertného portálu www.pozicovnahraciek.sk a potvrdením registrácie dáva Požičiavateľ súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

 

II. Všeobecné podmienky používania PožičovňaHračiek.sk

Užívatelia portálu PožičovňaHračiek.sk sú povinní jednať férovo a na základe morálky a dodržiavať všetky právne predpisy Slovenskej republiky.

2.1. Podmienky prevádzkovateľa

Pre členstvo v PožičovňaHračiek.sk sa od Požičiavateľa vždy vyžaduje súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

2.2. Registrácia

Pri registrácií je Požičiavateľ povinný vyplniť tieto údaje:

Prihlasovacie meno:

Váš email:

Vaše heslo:

Vaše heslo ešte raz:

Tel.kontakt:

Meno a priezvisko:

Okres:

Obec:

PSČ:

Po registrácií Požičiavateľ obdrží k svojmu účtu login a heslo a má k dispozícii 15 inzerátov (5 inzerátov z kategórií Hračky, Hry, Knihy, 5 inzerátov z kategórie Veci a 5 inzerátov z kategórie PDF aktivity). V prípade že sa rozhodne o inzerovanie viac vecí, má k dispozícii Aktivovanie Premium členstva za poplatok 3,90/mesačne alebo 42,90/ročne a získava tak k inzerovaniu 25 inzerátov v ľubovoľnej kategórii Hračky, Hry, Knihy, Veci a 15 inzerátov z kategórie PDF aktivity.

Požičiavateľ nemá oprávnenie svoje prihlasovacie údaje sprístupňovať tretím osobám alebo sa pokúšať o neoprávnený prístup a manipuláciu s dátami na stránke. V prípade takého jednania je Požičiavateľ plne zodpovedný za prípadné zneužitie Administratívneho systému a/alebo za zneužitie svojho uživateľského mena a /alebo hesla.

Požičiavateľ prehlasuje, že všetky údaje uvedené v registrácii sú úplné, aktuálne a pravdivé a nie sú v rozpore s právnym poriadkom SR. Týmto sa rozumie správne a úplne uvedenie všetkých náležitostí nutných k vystaveniu daňového dokladu.

Požičiavateľovi je zakázané mať na PožičovňaHračiek.sk zaregistrovaných viac ako jeden účet.

Registráciou vznikne Požičiavateľovi účet, prostredníctvom ktorého bude mať Požičiavateľ zabezpečený prístup k Službe.

 

2.3. Cenník a služby PožičovňaHračiek.sk

Prevádzkovateľ umožňuje registráciu a zadávanie inzerátov do internetového portálu PožičovňaHračiek.sk, sprostredkovanie ponuky požičania a prenájmu vecí (v prípade PDF aktivít aj predaj) a to za poplatok, ktorý sa riadi platným Cenníkom služieb.

Požičiavateľ má po registrácii k dispozícii 15 inzerátov zadarmo (5 inzerátov z kategórií Hračky, Hry, Knihy, 5 inzerátov z kategórie Veci a 5 inzerátov z kategórie PDF). V prípade že sa rozhodne o inzerovanie viac vecí, má k dispozícii Aktivovanie Premium členstva (25 inzerátov z kategórie Hračky, Hry, Knihy a Veci a 15 inzerátov z kategórie PDF aktivity) alebo Aktivovanie VIP členstva (neobmedzené inzerovanie).

Poplatok za Premium členstvo je 3,90/mesačne alebo 42,90/ročne a získava tak k inzerovaniu 25 inzerátov v kategóriach Hračky, Hry, Knihy a Veci + 15 inzerátov v kategórii PDF aktivity.

Poplatok za VIP členstvo je 9,90/mesačne alebo 108,90/ročne a získava tak neobmedzené inzerovanie v kategóriach Hračky, Hry, Knihy, Veci a PDF aktivity.

Požičiavateľ je povinný tento poplatok uhradiť podľa článku 2.4. Členské a spôsob platby

Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt medzi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záväzky ani záruky za kvalitu, bezpečnosť, pôvod, dodanie, vrátenie, či zaplatenie ponúkaných vecí.

Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu Požičiavateľa, a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia, služby Serveru upravovať alebo inovovať.

Užívateľ súhlasí s umiestňovaním reklám na stránkach PožičovňaHračiek.sk.

Požičiavateľ potvrdením týchto Podmienok súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ má oprávnenie zasielať Požičiavateľovi informácie tykajúce sa prevádzky stránok PožičovňaHračiek.sk alebo súvisiacich služieb.

Ďalej sa Požičiavateľ zaväzuje že nebude Prevádzkovateľa činiť zodpovedným sa akékoľvek právne nároky tretích strán, ktoré vzniknú na základe zverejnenia Požičiavateľom zadaných dát prostredníctvom administračného systému PožičovňaHračiek.sk a nebude žiadať odškodné.

2.4. Členské a spôsob platby

Požičiavateľ je povinný po aktivácii Premium členstva uhradiť členský poplatok vo výške 3,90 eur/mesačne alebo 42,90 eur/ročne.

Pri aktivácii VIP členstva je Požičiavateľ povinný uhradiť poplatok vo výške 9,90 eur/mesačne alebo 108,90 eur ročne.

Ak sa Požičiavateľ rozhodne pre zrušenie svojho účtu, Premium členstva alebo VIP členstva, môže tak vykonať kedykoľvek prostredníctvom formulára na webovej stránke v sekcii Nastavenie profilu a konta.

Požičiavateľ si teda vyberie druh členstva (Premium alebo VIP) a spôsob platby (mesačná alebo ročná platba).

Ak si Požičiavateľ zvolí Mesačnú platbu, platba prebieha cez TrustPay a členský poplatok (3,90 eur/Premium členstvo alebo 9,90 eur/VIP členstvo) je po dobu neurčitú automaticky predlžovaný s fixnou frekvenciou každý mesiac, a to za rovnakých podmienok a rovnakú fixnú cenu, ktorá je zároveň maximálnou cenou opakovanej platby. Automatické mesačné platby môže Požičiavateľ kedykoľvek zrušiť tak, že stlačí tlačidlo „Vypnúť automatické platby a členstvo“ v Nastavení profilu a konta. Do uplynutia príslušného obdobia čerpania balíka služieb, za ktoré už Požičiavateľ zaplatil, bude Požičiavateľ môcť využívať dané služby.

Ak si Požičiavateľ zvolí Ročnú platbu, platba prebieha cez TrustPay alebo bankovým prevodom (42,90 eur/Premium členstvo alebo 108,90 eur/VIP členstvo). Požičiavateľovi príde upozornenie o nutnosti zaplatiť poplatok za nové členské 2 týždne pred ukončením členstva.

 

2.5. Inzercia ponúk

Požičiavateľ je oprávnený inzerovať len veci ktoré má vo vlastníctve a ktoré sa týkajú detí (t.j. hračky, hry, knihy a veci súvisiace so starostlivosťou o deti). Pokiaľ Prevádzkovateľ zistí, alebo má podozrenie, že Požičiavateľ zadáva veci iných subjektov tak má oprávnenie takéto inzeráty vymazať.

Požičiavateľ je povinný v inzeráte uvádzať konečnú cenu za požičanie v eurách a určiť dobu požičania. Inzerát musí byť správne zaradený v zodpovedajúcej kategórii a podkategórii, taktiež musí byť uvedená veková kategória, výrobca/vydavateľstvo/značka, dĺžka výpožičnej doby a suma vratnej zálohy v eurách. Inzerát musí prezentovať aktuálne fotografie.

V kategóriach Hračky, Hry, Knihy, Veci a PDF aktivity je možné inzerovať len jednu položku v jednom inzeráte.

V prípade, že Požičiavateľ pripojí k inzerátu fotografie, ktorých je autorom, udeľuje okamihom vloženie inzerátu na server Prevádzkovateľovi bezodplatnú nevýhradnú licenciu na použitie fotografií, a to na dobu zverejnenia inzerátu na serveri a ku spôsoby použitia v súlade s určením servera a v súlade s týmito podmienkami.

Požičiavateľ sa zaväzuje zverejňovať len pravdivé údaje a zaväzuje sa aktualizovať svoje inzeráty v prípade že dôjde k zmenám stavu alebo k zmenám uvedených údajov. Za obsah a pravdivosť uvedených údajov je zodpovedný výlučne Požičiavateľ.

Požičiavateľ je povinný inzerovať veci ktoré má aktuálne v ponuke, v prípade ich predaja alebo vyradenia je povinný takúto ponuku vymazať.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kontroly inzerátov, či už námatkové alebo cielené kontroly inzerátov, ktoré boli označené ako nevhodné cez tlačítko „Nahlásiť inzerát - nevhodný inzerát, zlá kategoria“. V prípade že inzerát bude vykazovať znaky podvodnej ponuky, Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo inzerát bez náhrady a upozornenia zmazať a účet k prístupu do Administračného systému zablokovať.

Prevádzkovateľ má právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte alebo inzerát odstrániť/nezverejniť a to ak inzerát:

- neobsahuje pravdivé informácie

- je v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, podmienkami PožičovňaHračiek.sk alebo dobrými mravmi

- vykazuje znaky podvodnej ponuky

-nesúvisí s detskými hračkami, hrami, knihami a vecami súvisiacimi so starostlivosťou o deti

- ponúka poškodené veci pri ktorých hrozí riziko zranenia, veci z Aliexpresu, Wishu a podobných stránok alebo veci z materiálov ohrozujúcich zdravie

- ponúka veci s účelom predaja

A to bez nároku náhrady uhradenej sumy za tieto služby.

 

Pokiaľ bude Požičiavateľ opakovane zadávať nepravdivé informácie alebo nevhodné inzeráty, je prevádzkovateľ oprávnený k zmazaniu celej databázy aktivovaného účtu Požičiavateľa a to bez akejkoľvek náhrady.

Požičiavateľ súhlasí s tým, že údaje uvedené v jeho inzeráte budú verejne prístupné všetkým Požičiavateľom internetu.

 

IV. Záverečné ustanovenia

 

Požičiavateľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

PožičovňaHračiek.sk si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť tieto Obchodné podmienky a cenník služieb. Prevádzkovateľ je povinný túto skutočnosť oznámiť Požičiavateľovi a zverejniť nové znenie VOP alebo Cenníka služieb. Požičiavateľ akceptuje VOP zakaždým keď využije služby PožičovňaHračiek.sk

V prípade že tieto podmienky neakceptuje, nemá právo využívať služby Prevádzkovateľa.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi Požičiavateľom a Prevádzkovateľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.Sme prvá online požičovňa hračiek, hier, kníh a vecí pre deti, ktorá je dostupná pre všetkých. Na lokálnej úrovni prepájame tých, ktorí chcú hračku požičať, s každým, kto má o hračku záujem. Veríme, že týmto spôsobom prispejeme k šetreniu našej planéty a naše deti odbremeníme od zbytočností, ktorými sú denne obklopované. Zároveň dúfame, že vám umožníme rozvoj vašich detí s pomocou zmysluplných hračiek, hier a kníh.

V neposlednom rade vám ponúkame aj príjemnú možnosť šetrenia rodinného rozpočtu a privyrobenia si. Viac o nás si môžete prečítať kliknutím na nasledujúce odkazy

 

NÁŠ PRÍBEH AKO FUNGUJEME?
Prečo by sme si mali hračky navzájom požičiavať?

ŠETRENIE

Tým, že si hračku od niekoho požičiate, šetríte rodinný rozpočet. Za cenu jednej novej hračky, ktorá by stála nevyužitá v skrini, môžete mať aj päť ďalších. Požičané hračky môžu navyše lepšie uspokojiť aktuálne potreby vášho dieťata.

ZÁROBOK

Požičiavaním hračiek si môžete výrazne vylepšiť svoj rodinný rozpočet. Záleží len na vás, aké hračky, koľko a za akú sumu ponúknete. A ak si hračky požičiate, podporíte tým ešte aj ekonomiku na lokálnej úrovni.

EKOLÓGIA

Uprednostnením požičania pred kúpou novej hračky výrazne šetríte našu planétu. Znižujete odpad nielen z nevyužitých hračiek, ale aj z obalov nových hračiek. Opakované používanie vecí je tiež formou recyklácie.

ROZVOJ DIEŤAŤA

Požičiavaním hračiek rozvíjate svoje dieťa hneď vo viacerých smeroch. Okrem možnosti hrania sa s rôznymi hračkami dôležitými pre rôzne vývinové obdobia, zlepšujete svojim deťom emocionálnu inteligenciu a finančnú gramotnosť.Vytvoriť bezplatný účet
©2021-2022 pozicovnahraciek.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará domarstudio.sk