Všeobecné obchodné podmienky | pozicovnahraciek.sk
Prihlásiť sa    Vytvoriť účet

Všeobecné obchodné podmienky
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti Požičovňa Hračiek s.r.o., so sídlom Wolkrova 33, 85101 Bratislava. IČO: 53762410,  DIČ: 2121497015 (ďalej ako Požičiavateľ) a vypožičiavateľa. Požičiavateľ je prevádzkovateľ internetového obchodu  www.pozicovnahraciek.sk. Požičiavateľ poskytuje k prenájmu produkt s názvom Mystery Box (ďalej len balíček). Tento balíček je zložený z 4 až 6 kusov rôznych hračiek a aktivít podľa veku dieťatka a témy ktorú si zvolí vypožičiavateľ. Vypožičiavateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registruje prostredníctvom internetového obchodu požičiavateľa alebo si prostredníctvom neho objedná balíček (ďalej aj ako vypožičiavateľ). Používaním internetového obchodu požičiavateľa a potvrdením objednávky dáva vypožičiavateľ súhlas s týmito obchodnými podmienkami.      

2.PRÁVA A POVINNOSTI

2.1. Vypožičiavateľ je povinný používať požičané veci len na účel, ku ktorému sú určené, a to obvyklým spôsobom.

2.2. Vypožičiavateľ je povinný zaobchádzať s požičanými vecami šetrne tak, aby nedošlo ku škode na týchto požičaných veciach a k ich nadmernému opotrebeniu či krádeži.

2.3. Požičiavateľ je povinný dodať požičané veci kompletné, plne funkčné, čisté, vydezinfikované a sterilne zabalené.  

     

3.OBJEDNÁVKA

3.1. Vypožičiavateľ objednáva tovar prostredníctvom internetového obchodu požičiavateľa, telefonicky alebo mailom. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

3.2. Vypožičiavateľ môže uviesť vek dieťaťa a tému na ktorú chce mať balíček vyskladaný.

3.3. Požičiavateľ si vyhradzuje právo výberu obsahu balíčka a zaväzuje sa že ho vyskladá podľa najlepšieho uváženia.

3.4. Pri každej objednávke musí vypožičiavateľ uviesť meno a priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH. Tieto údaje budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi požičiavateľom a vypožičiavateľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).  

3.5. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme požičiavateľa a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi požičiavateľom a vypožičiavateľom. Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) požičiavateľ overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre vypožičiavateľa záväzná.

3.4.  Vypožičiavateľ má právo stornovať objednávku bez poplatku do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Potvrdenie stornovania oznámi požičiavateľ vypožičiavateľovi písomnou formou.

3.5. V prípade ak požičiavateľ nevie dodať objednaný tovar, má právo takúto objednávku zrušiť. Pokiaľ už bola suma za objednaný tovar uhradená, zašle ju požičiavateľ vypožičiavateľovi naspäť bankovým prevodom. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je jej pravdivé a úplné vyplnenie. Odoslaná objednávka je návrhom nájomnej zmluvy. Nájomná zmluva vzniká potvrdením objednávky požičiavateľom prostredníctvom stránky, e-mailu, správy cez Facebook alebo cez Instagram. Odoslaním elektronickej objednávky vypožičiavateľ záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky vypožičiavateľ akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.

       

4. DODACIE PODMIENKY

4.1. Dodacie lehoty sú rôzne. Termín dodávky alebo odberu balíčka bude vždy oznámený vypožičiavateľovi pri overovaní objednávky.

4.2. Vypožičiavateľ si môže po dohode s požičiavateľom vyzdvihnúť objednaný balíček na odbernom mieste osobne. V rámci Bratislavy môže byť balíček doručený požičiavateľom vypožičiavateľovi za poplatok 3 eurá. Mimo Bratislavy bude tovar doručený vypožičiavateľovi prepravnou spoločnosťou za poplatok podľa aktuálneho cenníka Pošty alebo Zásielkovne.        

 

5. CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A PREPRAVNÉ

5.1. Cena tovaru je uvedená na stránke požičiavateľa. Ceny môžu podliehať zmenám. Platná cena tovaru bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

5.2. Vypožičiavateľ uhrádza platbu v hotovosti alebo prevodom na účet požičiavateľa.

5.3. Pri odovzdávaní tovaru mimo Bratislavu platí vypožičiavateľ cenu za tovar + dopravné.

5.4. Spôsob dopravy si volí vypožičiavateľ sám pri vytváraní objednávky v internetovom obchode požičiavateľa alebo pri inom spôsobe komunikácie.

5.5. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená vypožičiavateľovi pri overovaní objednávky. 

 

6. PREBERANIE POŽIČANEJ VECI

6.1. Vypožičiavateľ sa zaväzuje prevziať balíček v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

6.2. Pri preberaní tovaru je vypožičiavateľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, vypožičiavateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať požičiavateľa a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.      

 

7. VRÁTENIE POŽIČANEJ VECI

7.1. Po skončení doby prenájmu je vypožičiavateľ povinný bezodkladne požičaný balíček s hračkami vrátiť požičiavateľovi  osobným doručením na adresu požičiavateľa, odovzdaním požičiavateľovi na inom vopred dohodnutom odbernom mieste alebo doručením na adresu požičiavateľa prostredníctvom prepravnej spoločnosti.

7.2. Vypožičiavateľ má možnosť predĺžiť si výpožičnú dobu v prípade, že daná požičaná vec nie je rezervovaná niekým iným. Vypožičiavateľ je povinný zaplatiť plnú výpožičnú sumu na ďalšie výpožičné obdobie. Spôsob úhrady bude stanovený po dohode s požičiavateľom.

7.3. Vypožičiavateľ má možnosť si vec z balíčka odkúpiť. Suma bude dohodnutá individuálne medzi požičiavateľom a vypožičiavateľom na základe toho v akom stave sa nachádza.

     

8. ZODPOVEDNOSŤ A NÁHRADA ŠKODY

8.1. V prípade fatálneho poškodenia,  straty alebo odcudzenia požičanej veci sa vypožičiavateľ zaväzuje do 14 dní od doručenia výzvy zaplatiť požičiavateľovi cenu adekvátnu opotrebeniu požičanej veci. Suma na úhradu bude dohodnutá medzi požičiavateľom a vypožičiavateľom individuálne.

8.2. V prípade čiastočného poškodenia alebo straty nejakého komponentu musí vypožičiavateľ ihneď kontaktovať požičiavateľa. Požičiavateľ zváži, či je narušená funkčnosť a bezpečnosť požičanej veci pre ďalšie používanie. Na základe tohto rozhodnutia bude stanovená výška náhrady škody. Vypožičiavateľ sa zaväzuje uhradiť náhradu škody do 14 dní od doručenia výzvy.

       

9. REKLAMÁCIE

9.1 Vypožičiavateľ je povinný skontrolovať požičanú vec čo najskôr po prevzatí. V prípade, že je požičaná vec poškodená v takom rozsahu, že nespĺňa svoj účel alebo je nebezpečná pre koncového užívateľa, je vypožičiavateľ o tejto skutočnosti povinný informovať požičiavateľa do 24 hodín od prevzatia požičanej veci písomnou formou.

9.2. Požičiavateľ sa zaväzuje reklamáciu prešetriť do 14 pracovných dní. V prípade uznania reklamácie je požičiavateľ povinný vrátiť poplatok za požičanie do 14 pracovných dní.

9.3. Oprávnenie na reklamáciu zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením požičanej veci či prevádzkovaním požičanej veci v nevhodných podmienkach. Z reklamácie sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.  

     

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Vypožičiavateľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

10.2.  Požičiavateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné úrazy, nehody alebo zranenia spôsobené nezodpovedným zaobchádzaním s požičanou vecou. Dospelý musí vždy dozerať na dieťa pri manipulácii s požičanou vecou.

10.3. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, požičiavateľ nezodpovedá vypožičiavateľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

10.4. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi požičiavateľom a vypožičiavateľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

10.5. Požičiavateľ a vypožičiavateľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

V Bratislave, 01.09.2021                                                  

 

Ing. Natália Balocká

Ing. Kristína Agabalenc

Požičovnňa Hračiek s.r.o.Sme prvá online požičovňa hračiek, hier, kníh a vecí pre deti, ktorá je dostupná pre všetkých. Na lokálnej úrovni prepájame tých, ktorí chcú hračku požičať, s každým, kto má o hračku záujem. Veríme, že týmto spôsobom prispejeme k šetreniu našej planéty a naše deti odbremeníme od zbytočností, ktorými sú denne obklopované. Zároveň dúfame, že vám umožníme rozvoj vašich detí s pomocou zmysluplných hračiek, hier a kníh.

V neposlednom rade vám ponúkame aj príjemnú možnosť šetrenia rodinného rozpočtu a privyrobenia si. Viac o nás si môžete prečítať kliknutím na nasledujúce odkazy

 

NÁŠ PRÍBEH AKO FUNGUJEME?
Prečo by sme si mali hračky navzájom požičiavať?

ŠETRENIE

Tým, že si hračku od niekoho požičiate, šetríte rodinný rozpočet. Za cenu jednej novej hračky, ktorá by stála nevyužitá v skrini, môžete mať aj päť ďalších. Požičané hračky môžu navyše lepšie uspokojiť aktuálne potreby vášho dieťata.

ZÁROBOK

Požičiavaním hračiek si môžete výrazne vylepšiť svoj rodinný rozpočet. Záleží len na vás, aké hračky, koľko a za akú sumu ponúknete. A ak si hračky požičiate, podporíte tým ešte aj ekonomiku na lokálnej úrovni.

EKOLÓGIA

Uprednostnením požičania pred kúpou novej hračky výrazne šetríte našu planétu. Znižujete odpad nielen z nevyužitých hračiek, ale aj z obalov nových hračiek. Opakované používanie vecí je tiež formou recyklácie.

ROZVOJ DIEŤAŤA

Požičiavaním hračiek rozvíjate svoje dieťa hneď vo viacerých smeroch. Okrem možnosti hrania sa s rôznymi hračkami dôležitými pre rôzne vývinové obdobia, zlepšujete svojim deťom emocionálnu inteligenciu a finančnú gramotnosť.Vytvoriť bezplatný účet
©2021-2022 pozicovnahraciek.sk všetky práva vyhradené | o tento portál sa stará domarstudio.sk